Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Stretch Business BV (tevens handelend onder de naam XTOrange®) gevestigd Daalderweg 5A, 4879 AX te Etten Leur. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.

ALGEMEEN

Artikel 1
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van ons evenals op alle door ons gesloten overeenkomsten.
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Indien onze medecontractanten algemene voorwaarden hanteren zijn deze niet van toepassing op de door ons gesloten overeenkomsten.
4. Indien en voor zover enige bepaling of een deel daarvan van deze algemene voorwaarden niet van toepassing is of in strijd met de goede zeden, de openbare orde of de wet mocht zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling of het betreffende gedeelte daarvan als niet overeengekomen worden beschouwd, maar zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.
5. De opschriften boven de artikelen in deze algemene voorwaarden maken geen onderdeel uit van deze voorwaarden of van enige door ons gesloten overeenkomst doch zijn slechts bedoeld als summiere aanduidingen van de inhoud van het desbetreffende artikel.

AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

Artikel 2
1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn steeds geheel vrijblijvend. Een door ons afgegeven offerte is gedurende maximaal twee weken geldig tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Door ons verstrekte catalogi, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen of schetsen blijven ons eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt worden.
3. Mondelinge toezeggingen door of afspraken met onze medewerkers zijn voor ons eerst bindend indien en nadat en voor zover deze toezeggingen of afspraken schriftelijk door ons zijn bevestigd. Onze medecontractanten kunnen op deze bepaling echter geen beroep doen. Alle al dan niet mondelinge opdrachten van onze medecontractanten zijn voor hen bindend.
4. Wij zijn te allen tijde bevoegd om informatie in te winnen over de kredietwaardigheid van onze medecontractanten. Wij zijn te allen tijde gerechtigd onze medecontractanten te verzoeken om voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van hun verplichtingen, en wij zijn tevens te allen tijde gerechtigd de uitvoering van enige overeenkomst op te schorten totdat aan dit verzoek is voldaan, zonder tot enigerlei schadevergoeding uit hoofde van deze opschorting gehouden te zijn.
5. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten, gewichten, soorten, hoeveelheden, kleuren en andere kenmerken, voorkomende in onze prijscouranten en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen zijn wij niet aansprakelijk.
6. Prijsgegevens door ons in drukwerk verstrekt zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaande berichtgeving en binden ons niet.

LEVERTIJD EN PLAATS

Artikel 3
Opgaven van leveringsdata in onze aanbiedingen, offertes en of overeenkomsten zijn voorlopig en worden bij benadering vastgesteld. Deze opgaven worden naar beste weten gedaan en zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen doch binden ons niet. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata geeft onze medecontractanten geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot niet aanvaarding of tot het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst dan wel enige andere niet nakoming of opschorting van verplichtingen. Wanneer de door ons te leveren goederen na het verstrijken de leveringstermijn door onze medecontractanten niet zijn afgenomen hebben wij het recht deze goederen voor rekening en risico van onze medecontractanten op te slaan dan wel deze aan derden te verkopen. Indien onze medecontractanten weigeren goederen te accepteren of levering om andere redenen niet mogelijk is, zijn de kosten van retourvracht, opslag etc. voor rekening van onze medecontractanten, die in dat geval geen nieuwe levering kunnen vorderen alvorens al deze kosten te hebben voldaan.

TRANSPORT EN HERROEPINGSRECHT VOOR AANKOPEN IN ONZE WEBSHOP

Artikel 4
1. Wij leveren, behoudens nadere overeenkomst, in Nederland alle goederen franco op de overeengekomen plaats af mits de waarde van de geleverde goederen per zending/vracht minimaal € 250.– exclusief BTW bedraagt. In alle andere gevallen zijn wij zonder meer gerechtigd transportkosten in rekening te brengen.
2. Emballage wordt in beginsel in bruikleen gegeven en blijft ons eigendom. Ingeval van niet tijdige teruglevering worden de kosten daarvan in rekening gebracht.
3. Bij de aankoop van producten in onze webshop heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Stretch Business BV bekendgemaakte vertegenwoordiger.
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Stretch Business BV retourneren, conform de door Stretch Business BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Stretch Business BV. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Stretch Business BV zal na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen het aankoopbedrag van de goederen verminderd met eventueel door de klant verbruikte materialen aan klant terugbetalen.
6. Indien de klant na afloop van de in lid 4 en 5 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Stretch Business BV heeft teruggezonden, is de koop een feit.

OVERMACHT

Artikel 5
Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie waarin sprake is van buitengewone omstandigheden, zoals abnormaal hoog ziekteverzuim, stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting, brand of technische storingen in ons bedrijf dan wel in het bedrijf van de door ons ingeschakelde fabrikanten, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, het in gebreke blijven van onze leveranciers, door welke oorzaak dan ook, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog, onlusten of oproer, in- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst te voorzien. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij op te schorten zolang de overmacht situatie duurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat wij tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan onze medecontractanten gehouden zijn. Bij een opschorting van meer dan 60 dagen is een medecontractant echter gerechtigd de overeenkomst te beëindigen nadat hij ons schriftelijk een laatste termijn van redelijke duur heeft gegund. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn wij niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan onze medecontractanten.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 6
1.Behoudens onze aansprakelijkheid als gevolg van van de hierna in artikel 7 omschreven garantie verplichtingen zijn wij niet aansprakelijk voor of verplicht tot vergoeding of herstel van middellijk of onmiddellijk geleden schade, van welke aard dan ook, door wie dan ook geleden, ontstaan door gebreken aan of in dan wel door het niet deugdelijk zijn van het door ons verrichte of het door ons geleverde.
2. Wij zijn voorts nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere directe of indirecte schade welke een medecontractant of een derde mocht lijden ten gevolge van schuld of nalatigheid onzerzijds.
3. Onze medecontractanten vrijwaren ons van welke aanspraak dan ook van derden tot schadevergoeding ter zake het door ons verrichte of geleverde uit hoofde van welke oorzaak dan ook en zijn aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

GARANTIE/REKLAMES

Artikel 7
1. Wij garanderen dat de geleverde goederen voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.
Onze garantieverplichtingen komen voor zover mogelijk overeen met en zijn beperkt tot de garantieverplichtingen van de fabrikant van de desbetreffende goederen. Indien de fabrikant de garantie aanspraken niet honoreert rust op ons geen enkele garantieverplichting.
2. Reclames over zichtbare gebreken en of ondeugdelijke leveranties en/of prijsverschillen moeten op straffe van verval van recht binnen 8 dagen na de datum van levering door middel van een aangetekend schrijven bij ons worden geclaimd.
3. Wanneer wij met een medecontractant een overeenkomst sluiten tot verkoop en levering conform ter beschikking gestelde monsters dan dient onze medecontractant, voordat de overeenkomst wordt gesloten deze monsters te controleren met name op technische aspecten en is het niet meer mogelijk na het tot stand komen van de overeenkomst ons aansprakelijk te stellen voor gebreken indien en voor zover de geleverde goederen niet ingrijpende afwijken van voornoemde modellen of monsters.
4. Reclames over verborgen gebreken dienen op straffe van verval van recht binnen 8 dagen na ontdekking of het redelijkerwijs ontdekt kunnen hebben bij aangetekend schrijven bij ons geclaimd te worden.
5. Na het verstrijken van 4 maanden na de levering van de goederen is geen enkele garantie of reclame meer mogelijk.
6. Indien wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn, uit welke hoofde dan ook, dan is deze te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de litigieuze transactie.
7. Indien de gebreken of klachten betrekking hebben op minder dan 3% van de per levering geleverde goederen is om die reden al iedere mogelijke reclame of vergoeding uitgesloten.
8. Onze medecontractanten vrijwaren ons volledig voor iedere mogelijke aanspraak van hun afnemers, uit welke hoofde dan ook, ter zake het door ons aan onze medecontractanten geleverde.
9. Iedere garantie verplichting vervalt indien onze medecontractanten of derden enige wijziging in of reparatie aan het geleverde verricht of laar verrichten, dan wel het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden c.q. niet in overeenstemming met de instructie of aan de andere kant onoordeelkundig behandelt of gebruikt.

BETALING

Artikel 8
1. Alle betalingen dienen te geschieden uiterlijk bij aflevering van de goederen op een door ons aan te wijzen bankrekening. In geval van contante betaling is uitsluitend een door ons getekende kwitantie bewijs van kwijting.
2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of schuldvergelijking. De medecontractant mag om generlei reden zijn betaling opschorten.
3. Indien een medecontractant niet binnen 14 dagen na factuurdatum de gehele factuur heeft voldaan is hij in gebreke zonder dat enige nadere in gebreke stelling zal zijn vereist. In dat geval is de medecontractant aan ons verschuldigd een rente van 1 % per maand of gedeelte van een maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is dan 1 % per maand, over het openstaande bedrag te rekenen vanaf de eerste dag van in gebreke zijn. Een factuur is pas voldaan als het factuurbedrag op onze bankrekening is bijgeschreven.
4. Indien wij wegens niet tijdige betaling of het aan de andere kant in gebreke zijn van een medecontractant onze vordering ter incasso in handen van een derde stellen is onze medecontractant op dat moment een niet voor rechterlijke matiging vatbaar bedrag ter grootte van 15 % van het te incasseren bedrag, met een minimum van € 1.000,– en een maximum van € 50.000,–, wegens de kosten verbonden aan incasso verschuldigd, zulks onverminderd de hiervoor genoemde rente en eventueel door de medecontractant krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.
5. Alle betalingen door of namens een medecontractant geschieden eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en eerst nadien in mindering op de hoofdsom.
6. De vordering tot betaling is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn, in geval van een betalingsregeling, evenals wanneer onze medecontractant in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of onder curatele stelling is gevraagd dan wel enig beslag op de goederen of vorderingen van onze medecontractant wordt gelegd evenals wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 9
1. Zolang onze medecontractanten niet aan al hun betalingsverplichtingen hebben voldaan, daaronder begrepen eventuele verplichtingen uit andere overeenkomsten blijven de geleverde goederen ons eigendom. Onze mede- contractanten zijn niet bevoegd deze goederen aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen, dan wel te ver- of bewerken of op enigerlei wijze te bezwaren.
2. In geval onze medecontractanten enige verplichting uit enige met ons gesloten overeenkomst niet nakomen zijn wij zonder dat enige in gebreke stelling vereist is gerechtigd de door ons geleverde goederen terug te nemen in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst, interest en kosten.
3. Onze medecontractanten zijn verplicht ons terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op goederen waarop krachtens de voorgaande leden een eigendomsvoorbehoud rust. Mocht te eniger tijd blijken dat onze medecontractanten niet aan deze verplichting hebben voldaan, dan zijn zij een niet voor matiging vatbare boete van 10 % van het onbetaald gelaten bedrag onverminderd hun overige verplichtingen.

ONTBINDING

Artikel 10
1. Onze medecontractanten doen afstand van alle rechten op ontbinding van de met ons gesloten overeenkomsten volgens artikel 1302 B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering op grond van het volgende lid wordt overeengekomen.
2. Annulering door een medecontractant is slechts mogelijk indien wij daarin toe stemmen. Indien wij met annulering akkoord gaan is onze medecontractant een boete verschuldigd ter grootte van 50 % het vermoedelijke factuurbedrag van de geannuleerde order.

Artikel 11
Wij zijn gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat op reeds gesloten overeenkomsten de op het moment van afsluiten geldende voorwaarden van toepassing zijn. GESCHILLEN

Artikel 12
1. Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden dan wel met betrekking tot onze aanbiedingen, leveranties en door ons gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Breda met uitsluiting van iedere andere rechtsprekende instantie, tenzij de Kantonrechter bevoegd is van een zodanig verschil kennis te nemen.
2. Op al onze aanbiedingen, leveranties en door ons gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing.